Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

La Recidence 1812

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Nhất Kiev
Tài sản tốt nhất trong Kiev
Tài sản rẻ nhất trong Kiev

Nhất Ukraine
Tài sản tốt nhất trong Ukraine
Tài sản rẻ nhất trong Ukraine

Nhà nghỉ xanh tốt nhất thế giới trong Kiev, Ukraine
La Recidence 1812

Khách sạn

The hotel is outside the city