Tìm kiếm sẵn có và đặt chỗ ngay bây giờ

Chillax Hostels

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Nhất Moscow
Tài sản tốt nhất trong Moscow
Tài sản rẻ nhất trong Moscow

Nhất Russia
Tài sản tốt nhất trong Russia
Tài sản rẻ nhất trong Russia

Chillax Hostels
Chillax Hostels

Nhà trọ

New hostel, located in the very heart of Moscow, with a lot of different facilities & firendly multilingual stuff